ข่าวสารล่าสุด

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560


พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘(0.16MB)

พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รู้จักกับระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ(0.66MB)

“มาตรฐานอาชีพ” หมายถึง การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ และ ใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถเทียบเคียง และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้

เอกสารประกอบการร่วมอภิปรายเรื่อง “ เครือข่ายธุรกิจกับโอกาสการลงทุน และความสามารถด้านการแข่งขัน ”(2.11MB)

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม และนางปิยะนุช สัมฤทธิ์ ได้ร่วมอภิปรายเรื่อง “ เครือข่ายธุรกิจกับโอกาสการลงทุน และความสามารถด้านการแข่งขัน ” ในงานสัมมนาเรื่อง “ การสร้างเครือข่ายของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า เพื่อความสามารถในการแข่งขัน AEC ” จัดโดย กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมทีเค-พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ( 24 Dec 2014 )

แจ้งวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดือนธันวาคม 2557(0.06MB)

เรียนท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขอแจ้งวันประชุม เดือนธันวาคม 2557 เป็นพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบ เรียนมาเพื่อทราบ ผู้ประสานงานสมาคมฯ

แจ้งประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557(0.06MB)

เรียนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขอแจ้งวันเข้าพบอธิบดีกรมการค้าภายในคนใหม่เป็นพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ขอนัดกรรมการสมาคมฯ พร้อมกันที่ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 เวลา 13.45 น.เวลา 14.00 น.เข้าพบท่านอธิบดีกรมฯ และเวลา 14.30 น. ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เอกสารตามไฟล์แนบ แจ้งมาเพื่อทราบ ผู้ประสานงานสมาคมฯ

บทความเกี่ยวกับ Digital Economy(1)(0.24MB)

ฝ่าย AEC และกฎระเบียบฯ สภาหอการค้า ขอนำส่งบทความเกี่ยวกับ Digital Economy ที่ได้รับจากคุณปิยะ พิริยะโภคานนท์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย