ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและ อุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าทางบก ครั้งที่ 2/2560

31/Aug/2017

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและ

อุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าทางบกครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงงาน ดินแดง กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-14.00 น.

จัดโดยกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงงาน

Back