ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ....

17/May/2017

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตาม

บทบัญญัติมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ  จัดรับฟังความคิดเห็นฯ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี     (17 พ.ค. 60)

Back