ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะทำงาน CB WSCBA ร่วมประชุมภายใต้โครงการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ

02/Jun/2016

เวลา 09.00 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่สมาคม ประกอบด้วยนางรัณดา พลสิงหะ, นางจารุวรรณ ชุมพาลี และนายพัฒนศักดิ์   เจนพิพัฒนนนท์ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล TPQI

เวลา 13.00 – 16.00 น. จัดประชุมสรุปร่างงบประมาณโครงการฯ และจัดทำแบบประเมินของเจ้าหน้าที่สอบ อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น1 ประกอบด้วย นายสุชัย สถาพร, น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ กรรมการสมาคม และน.ส.ทักษพร    เย็นตระกูล ผู้จัดการโครงการฯ สาขาโลจิสติกส์ TPQI ( 2 Jun 2016 )

Back