ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

จัดทดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น ระดับที่ 3

07/Mar/2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม2559 สมาคมฯ ได้จัดทดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น ระดับที่ 3ณ บจก.แปซิฟิค ห้องเย็น (มหาชัย) เวลา 10.00 – 12.00 น. ประเมินโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎี ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที และสอบภาคปฏิบัติ (จำลองสถานการณ์) รายละ 20 นาที

เจ้าหน้าที่คุมสอบจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณชุติพร อธิเกียรติ, คุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ และคุณมธุรา สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก และ นางรัณดา พลสิงหะ

มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 10 ราย

Back