ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณา “ ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... ”

28/May/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณา " ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... ” ในฐานะผู้ชี้แจง ผลการพิจารณา เห็นชอบ 179 เสียง จาก 183 เสียง งดออกเสียง 4 ( 28 May 2015 )โดยร่าง พ.ร.บ.นี้มีมาตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงเรื่อยมา กว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆ จนประกาศใช้เป็นกฎหมายใช้เวลาถึง 10 ปี

Back