ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2558

15/May/2015
นายสุชัย สถาพร, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ และน.ส.มธุรา สุทธิประภา ผู้ช่วยนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ เข้าร่วมการประชุมรับฟัง    ความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC”    ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น อุปสรรค การพัฒนาคลังสินค้า เพื่อยกระดับประสิทธิภาพมาตรฐานคลังสินค้าฯ ณ ห้องแจสเปอร์ 1 ชั้น3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ( 15 May 2015 )
 
นางอมาพร โคตระวีระ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ ( Kick off ) พัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล โดยกรมการค้าภายในจัดจ้างสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินการเปิดตัวโครงการ     ( Kick off ) พัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล ปีงบประมาณ 2558   ภายในงานมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และขั้นตอนการประเมิน โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้เปิดงาน ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ( 18 May 2015 ) 
 

Back