ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานประชุมสมาพันธ์ SME

22/Jan/2015
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นากยกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมของสมาพันธ์ SME  ณ  ห้องประชุม ชั้น 12 ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เอ โดยมีผู้แทน  จากกลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ  เข้าร่วมประชุม และเซ็น MOU เพื่อรวมตัวกันก่อตั้ง " สมาพันธ์ SME ไทย ” ( 22 Jan 2015 ) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เป็นศูนย์รวมของ SME ที่ประกอบด้วยกลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค       สมาคมการค้าต่าง ๆ และผู้ประกอบการทั่วไป
ข้อ 2. เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน  เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งอยู่รอด และเติบโต    ของ SME
ข้อ 3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน
ข้อ 4. ศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
 
       คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานสมาพันธเอสเอ็มอีไทย  ได้กล่าวเปิดตัวสมาพันธเอสเอ็มอีไทยอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าสมาพันธ์ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เอสเอ็มอีไทยทุกประเภท โดยเห็นว่าปัจจุบันนี้เอสเอ็มอีไทย  ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีพลัง            ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญกลุ่มหนึ่ง โดยขณะนี้มีจำนวนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกว่า 2.7 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ประกอบการทั้งหมด เป็นแหล่งในการจ้างงานจำนวนมากที่สุด ครอบคลุมความหลากหลายของธุรกิจ      และอุตสาหกรรมมากมาย แต่ที่ผ่านมายังขาดการรวมตัวกันระหว่างเอสเอ็มอีต่างๆ อย่างเข้มแข็ง แม้ว่าจะมีการรวมตัวกันอยู่บ้าง    ก็เป็นการรวมตัวเป็นสมาคม รายอาชีพ หรือรายธุรกิจ ซึ่งเมื่อมีความจำเป็นในการผลักดันหรือขับเคลื่อนนโยบายหรือกฎหมายใดๆ ต่อภาครัฐ ก็ทำให้ขาดอำนาจในการขับเคลื่อนหรือต่อรอง ดังนั้นการจัดตั้งสมาพันธ์ในครั้งนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับสมาชิกสมาคม ชมรม หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีเข้าร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และเป็นตัวกลางในการผนึกกำลังเอสเอ็มอีต่างๆ เข้าด้วยกัน
       การก่อตั้งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในระยะเริ่มต้นนี้ เกิดจากสมาคมต่างๆ กว่า 72 องค์กร ปัจจุบันนี้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกทั้งในประเภทของรายบุคคล บริษัท นิติบุคคล และองค์กรสมาคมต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายของสมาพันธ์ขยายครอบคลุมเอสเอ็มอีให้มากสุที่สุด โดยสมาชิกจะสามารถรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับ SMEs ไทย และยังสามารถช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ท่านที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.federationthaisme.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Back