ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานพลังนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศธุรกิจไทย : Innovation. Driving Business Success

16/Jan/2015
นางปิยะนุช สัมฤทธิ์ และคุณไพศาลศิลป์ ไชยพิเดช กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน " พลังนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศธุรกิจไทย : Innovation. Driving Business Success ” เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจ-การค้า ครบรอบ 92 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ( 16 Jan 2015 )
 
นางอภิรดี   ตันตราภรณ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 92 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า  วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดตัวระบบ e-Filing หรือ การให้บริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  กรมสรรพากร  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)สร้างและพัฒนาระบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ  นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการนำส่งงบการเงิน ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิตอลของรัฐบาลไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
- การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ
- การวิเคราะห์เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ประเภทธุรกิจที่มีการขยายตัว ฐานะการเงิน ตลอดจนการประเมินสภาพธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน      สร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ และการต่อยอดทางธุรกิ
- การสร้างโอกาสและลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ธุรกิจได้รับความสะดวก รวดเร็วซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
- การสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ
"ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี  ภายหลังจากที่นิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้ว  กรมฯ จะนำงบการเงินในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ไปแปลงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสารภาพ (IMAGE) และป้อนข้อมูล (Re-key) เพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการก่อนนำไปประมวลผลต่อในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำไปเผยแพร่ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน ประชาชน และผู้สนใจ ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ทำธุรกรรม หรือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจลงทุน โดยกระบวนการเหล่านี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 5-6 เดือน ส่งผลให้ภาคราชการต้องมีภาระในการจัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลล่าช้า  ผู้ใช้งบการเงิน   ไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันท่วงที  ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา จึงเกิดระบบ e-Filing ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการนำส่งงบการเงินให้แก่ภาคธุรกิจ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป และในอนาคตจะพัฒนาระบบ พร้อมขยายการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ต่อไป”

 
 

Back