ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

11/Nov/2014
  • ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร กิตติโสภากูร อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้แทนจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง " ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในปัจจุบัน ทิศทางธุรกิจในอนาคต ” ณ หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
  • นายสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ คณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน ( Mutual Recognition Arrangement : MRA ) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
  • นายพรชัย เอื้อครองธรรม อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทน ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ ให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนาระบบ Cold Chain แก่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการทำแผนพัฒนาและให้ความช่วยเหลือระบบ Cold Chain ในประเทศไทยต่อไป ณ บจก. ชาญเอก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

Back