ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานสัมมนาความเห็น ครั้งที่ 3 “ ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี ”

22/Sep/2014
นายสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน เข้าร่วมสัมมนาความเห็น ครั้งที่ 3 " ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี ” ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดทำโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ โดยจะร่วมกันออกแบบแนวทางการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยและประเทศตุรกี เพื่อนำมาปรับปรุงข้อเสนอแนวทางในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีกับสหภาพศุลกากรฯ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป

Back