ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการค้าภายใน กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง “ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น”

01/Aug/2014
นายสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ, น.ส.สุวิมล พงศ์พิทยานันต์ อุปนายกสมาคมฯ, นางอมาพร โคตระวีระ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ กรรมการวิจัย-พัฒนา เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการค้าภายใน กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง "ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น” ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557
 
นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ข้อมูลว่า โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรับฝากและจัดเก็บสินค้า อันได้แก่ ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจไซโล และธุรกิจห้องเย็นของประเทศให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ในปี 2558 เพราะ    การยกระดับมาตรฐานการให้บริการดังกล่าว จากระดับกรมฯ เป็นระดับประเทศและเป็นสากล จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบกิจการและระบบโลจิสติกส์โดยรวม คือ จะทำให้ผู้ประกอบกิจการมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนอย่างเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีบริหารสินค้าคงคลัง ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนงาน (Simplified Process) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายเล็ก ส่งผลทำให้ต้นทุนลดลง ทั้งนี้ ธุรกิจรับฝากและจัดเก็บสินค้า มีมูลค่าการประกอบธุรกิจปีละกว่า 70,000 ล้านบาท นับเป็นธุรกิจสำคัญต่อเศรษฐกิจสาขาหนึ่ง ขณะนี้ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างจริงจัง และผู้ประกอบธุรกิจจะต้องตระหนักรู้ถึงอุปสรรค โอกาส และความท้าทายในระดับเวทีอาเซียน ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีของการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็นให้เป็นระดับมาตรฐานระดับประเทศและสากลต่อไป

Back