ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ

01/Jul/2014
ด้วย กรมศุลกากรมอบหมายให้สำนักตรวจสอบอากร ดำเนิโครงการโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต โดยให้ผู้ประกอบการชำระค่าภาษีอากรในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน ซึ่งการพิจารณาความผิดจะได้รับการผ่อนผันการปรับและไม่ต้องชำระเงินเพิ่มตามมาตรา 112 จัตวา วรรคแรก แห่งพรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2569

ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ "โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ" มายังท่าน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ตามเบอโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในเอกสาร

ฝ่าย AEC และกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2622-1860-76 ต่อ 447
โทรสาร 0-2622-1883

Back