ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

แชร์เว็บไซต์
  
 
  


 
Download ได้ที่ NEWS >> News Updates >> เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 : สิ่งที่ควรรู้และต้องปฏิบัติ"

   


 

รายละเอียดละเอียดเพิ่มเติม
 http://www.tradelogistics.go .th/th/2014-08-08-07-36-39/k2- user-groups/2015-04-22-07-28-2 8/744-2016-11-09-02-41-26
Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ NEWS >> News updates >> เอกสารหลักเกณฑ์การชี้วัดประสิทธิภาพการให้บริการฯ
                                                                                      >> แบบประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพฯ
 
ข่าวสาร และกิจกรรม


 สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ Hub & Spoke"

24/Nov/2017
  more

 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าทางบก

23/Nov/2017
  more

 จัดสัมมนาเรื่อง “ทุกมาตรฐานการจัดเก็บและกระจายสินค้า 360 องศา ทั่วโลก ”

20/Nov/2017
  more

 ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

15/Nov/2017
  more

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและ อุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าทางบก ครั้งที่ 2/2560

31/Aug/2017
  more

 กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า โครงการพลังเครือข่ายสมาคมการค้า:The Power Of Networking

31/Aug/2017
  more

 การจัดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2

27/Aug/2017
  more

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการบางนา กับ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

22/Aug/2017
  more

 งานสัมมนาเรื่อง เครือข่ายธุรกิจคลังสินค้า สู่ยุค Thailand 4.0

16/Aug/2017
  more

 การจัดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพ ผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้นที่ 1 ครั้งที่ 3/2560

06/Aug/2017
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสัญจรประจำเดือน มิถุนายน 2560

16/Jun/2017
  more

 การประชาพิเคราะห์กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

12/Jun/2017
  more

 งานสัมมนาเชิงวิชาการและรับใบประกาศนียบัตร “ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ของประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล

25/May/2017
  more

 งาน “กระทรวงพาณิชย์กับการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 4.0”

25/May/2017
  more

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

23/May/2017
  more

 งาน “บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ และปัจฉิมนิเทศ 2560”

18/May/2017
  more

 รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ....

17/May/2017
  more

 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่พึงได้รับ จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์“

09/May/2017
  more

 การฝึกอบรมมาตรฐาน ISO17024

08/May/2017
  more

 งาน Asia Cold Chain Show 2017

27/Apr/2017
  more

 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50

26/Apr/2017
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2560

19/Apr/2017
  more

 การสัมมนา “การปฏิบัติตาม พรบ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 และธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าในยุคประเทศไทย 4.0”

28/Mar/2017
  more

 สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

15/Mar/2017
  more

 กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 4

15/Mar/2017
  more

 ประชุมคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

14/Mar/2017
  more

 งาน "Trade Association‘s President Club (TAP Club)" ครั้งที่ 1

13/Mar/2017
  more

 ตรวจติดตามผลการจัดสอบของสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

24/Feb/2017
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบอธิบดีกรมการค้าภายในใหม่

15/Feb/2017
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

15/Feb/2017
  more

 อมรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC17024

07/Feb/2017
  more

 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะที่ 3

03/Feb/2017
  more

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า รุ่นที่ 1

02/Feb/2017
  more

 ฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ"

22/Jan/2017
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบปลัดกระทรวงพาณิชย์ใหม่

19/Jan/2017
  more

 กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

18/Jan/2017
  more

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า รุ่นที่ 1

15/Jan/2017
  more

 การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์

22/Dec/2016
  more

 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้

21/Dec/2016
  more

 งาน ASEAN COLD/PHARMA CHAIN 2017

21/Dec/2016
  more

 การฝึกอบรม “เทคนิคการตรวจประเมิน”

19/Dec/2016
  more

 งานเปิดตัวโครงการ Trade Association President Club (TAP)

28/Nov/2016
  more

 ผลการศึกษา “การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์”

22/Nov/2016
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

16/Nov/2016
  more

 งานเสวนา เรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาคลังสินค้า ประตูสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ”

16/Nov/2016
  more

 ลงนามบันทึกข้อตกลงการติดตั้ง GPS

16/Nov/2016
  more

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า

10/Nov/2016
  more

 การสัมมนาให้ความรู้ ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

31/Aug/2016
  more

 งาน Together is Power 2016

29/Aug/2016
  more

 การจัดสอบประเมินสมรรถนะ อาชีพ ผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 1 ครั้งที่ 2/2559

21/Aug/2016
  more

 การสัมมนาให้ความรู้ ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

19/Aug/2016
  more

 งานครบรอบ 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์

18/Aug/2016
  more

 การประชุมหารือ (Focus group Discussion) ในประเด็น “การจัดทำเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่บริการ และแนวทางเพื่อการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์"

18/Aug/2016
  more

 การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

18/Aug/2016
  more

 การสัมมนาให้ความรู้ ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

09/Aug/2016
  more

 การจัดกิจกรรม Open House

31/Jul/2016
  more

 การสัมมนา เรื่อง “ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

29/Jul/2016
  more

 งานสัมมนาเรื่อง “ยกระดับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ”

28/Jul/2016
  more

 คณะทำงาน CB WSCBA จัดสอบเสมือนจริง อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น1

10/Jul/2016
  more

 งาน Asia Cold Chain Show 2016

06/Jul/2016
  more

 โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

05/Jul/2016
  more

 คณะทำงาน CB WSCBA ร่วมประชุมภายใต้โครงการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ

01/Jul/2016
  more

 การสัมมนาชี้แจงรายละเอียด “โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับสากล”

27/Jun/2016
  more

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559”

25/Jun/2016
  more

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียม ความพร้อมของการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารจัดการองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”

24/Jun/2016
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559

22/Jun/2016
  more

 การชี้แจงเกณฑ์การให้รางวัล โครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2559” (Excellent Logistics Management Award 2016) หรือ ELMA 2016

13/Jun/2016
  more

 คณะทำงาน CB WSCBA ร่วมประชุมภายใต้โครงการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ

02/Jun/2016
  more

 คณะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 74 ปี

23/May/2016
  more

 ประชุมองค์กรรับรองฯ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า

19/May/2016
  more

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559”

14/May/2016
  more

 กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) สู่สากล ครั้งที่ 1/2559

11/May/2016
  more

 ประชุมองค์กรรับรองฯ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า

04/May/2016
  more

 ประชุมคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ครั้งที่ 1

29/Apr/2016
  more

 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ2

26/Apr/2016
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2559

20/Apr/2016
  more

 ร่วมงานสัมมนา เรื่อง “โอกาส อุปสรรค และกฎระเบียบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้านกับการประกอบการคลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ซอฟแวร์เพื่อยกระดับการจัดการ”

28/Mar/2016
  more

 จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

16/Mar/2016
  more

 จัดทดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น ระดับที่ 3

07/Mar/2016
  more

 จัดทดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าอันตราย ระดับที่ 3

02/Mar/2016
  more

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ปั้นสมาคมการค้ามือใหม่ ระดับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2”

26/Jan/2016
  more

 ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการกำกับ พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

08/Jan/2016
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558

16/Dec/2015
  more

 ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

14/Dec/2015
  more

 ประชุมหารือ "โครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน

04/Dec/2015
  more

 ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

28/Nov/2015
  more

 สัมมนาเรื่อง “ ก้าวใหม่ของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในปี พ.ศ. 2559 ”

18/Nov/2015
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

18/Nov/2015
  more

 การสัมมนาประชาพิเคราะห์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ 2

10/Nov/2015
  more

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558

21/Oct/2015
  more

 ประชุมหารือและเสนอความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและห้องเย็น

21/Oct/2015
  more

 บจก. เอช เทค เทคโนโลยี เสนอนวัตกรรมการสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ

21/Oct/2015
  more

 ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

21/Oct/2015
  more

 ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

05/Oct/2015
  more

 การสัมมนา "ผลกระทบจาก AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มวัสดุก่อสร้าง"

29/Sep/2015
  more

 การฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

25/Sep/2015
  more

 งานสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558”

24/Sep/2015
  more

 การสัมมนา เรื่อง "ผลกระทบจาก AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม"

21/Sep/2015
  more

 พิธีมอบใบรับรองโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

10/Sep/2015
  more

 ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2558

07/Sep/2015
  more

 งาน Together is Power 2015

20/Aug/2015
  more

 วันพาณิชย์ 2558

20/Aug/2015
  more

 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

19/Aug/2015
  more

 การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024)

19/Aug/2015
  more

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC

18/Aug/2015
  more

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC

14/Aug/2015
  more

 งานเปิดตัวศูนย์กลางข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

11/Aug/2015
  more

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC

07/Aug/2015
  more

 Asia Cold Chain Show 2015

22/Jul/2015
  more

 โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะ 2

25/Jun/2015
  more

 โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558

23/Jun/2015
  more

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

18/Jun/2015
  more

 ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณา “ ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... ”

28/May/2015
  more

 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

20/May/2015
  more

 กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2558

15/May/2015
  more

 งานประชุมใหญ่สมาชิกสามัญสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 48

30/Apr/2015
  more

 งานทำบุญสำนักงานใหม่ บจก.นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์

24/Apr/2015
  more

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน เมษายน 2558

22/Apr/2015
  more

 กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2558

10/Apr/2015
  more

 งาน Asia Cold Chain Show 2015 Industry Forum

08/Apr/2015
  more

 กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2558

19/Mar/2015
  more

 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

18/Mar/2015
  more

 กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

08/Feb/2015
  more

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน มกราคม 2558

28/Jan/2015
  more

 งานประชุมสมาพันธ์ SME

22/Jan/2015
  more

 งานพลังนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศธุรกิจไทย : Innovation. Driving Business Success

16/Jan/2015
  more

 งานสัมมนาเรื่อง “ การสร้างเครือข่ายของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า เพื่อความสามารถในการแข่งขัน AEC ”

24/Dec/2014
  more

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

17/Dec/2014
  more

 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2557

15/Dec/2014
  more

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

19/Nov/2014
  more

 กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

11/Nov/2014
  more

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2557

22/Oct/2014
  more

 กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2557

08/Oct/2014
  more

 ประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ

24/Sep/2014
  more

 งานสัมมนาความเห็น ครั้งที่ 3 “ ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี ”

22/Sep/2014
  more

 งานสัมมนา เรื่อง “ โอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรับสำหรับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ภายใต้ AEC ”

17/Sep/2014
  more

 ประชุมประจำเดือน กันยายน 2557

17/Sep/2014
  more

 งานสัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Business Reform to Move Forward”

08/Sep/2014
  more

 งาน “Together is Power” โดยสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย

26/Aug/2014
  more

 งานครบรอบ 94 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ “วันพาณิชย์ ปี 2557”

20/Aug/2014
  more

 งานสัมมนาเรื่อง“โอกาสของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า ภายหลังการเปิดเสรี AEC”

08/Aug/2014
  more

 งานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการค้าภายใน กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง “ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น”

01/Aug/2014
  more

 แจ้งประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557

23/Jul/2014
  more

 สมัครฟรี ! ร่วมงาน DBD ISO-LOGISTICS AWARD ประจำปี 2557 (22 กรกฎาคม 2557)

22/Jul/2014
  more

 เชิญสัมมนาฟรี ! เรื่อง “เชื่อมั่นหรือหวั่นไหว ประเทศไทยในสายตานักลงทุน” (18 กรกฎาคม 2557)

18/Jul/2014
  more

 แจ้งเปิดการใช้งานหรือต่ออายุสมาชิก : สถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

03/Jul/2014
  more

 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ

01/Jul/2014
  more

 แจ้งประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557

25/Jun/2014
  more......

.........
.

..........