คณะกรรมการ

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

 


ลำดับที่

ตำแหน่ง
บริษัท
ชื่อ - สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
Email address
1

นายกสมาคมฯ
บจก.ชัยนาวีห้องเย็น
ดร.สุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม
089 918 2371
suwanchai.ss@gmail.com
2

กรรมการที่ปรึกษา (ไซโล)
บจก.ตงฮั้วบัวใหญ่ 1994
นายสุเทพ  วิโรจน์ไพสิฐ
081 878 0393
suthep@tonghuarice.com
3

กรรมการที่ปรึกษา (คลังสินค้า)
บจก.ทรานส์โลจิสติกส์
นายสัญญวิทย์  เศรษฐโภคิน
081 658 4274
sunyawit_s@bwpt.co.th sunya33@hotmail.com
4

อุปนายกสมาคม (คลังสินค้า)
บจก.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า
นายสุชัย  สถาพร
081 826 6125
suchai@sathaporn.com
5

อุปนายกสมาคม (ไซโล)
บจก.โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา
น.ส.สุวิมล  พงศ์พิทยานันต์
081 305 9775
pvimol@hotmail.com
6

อุปนายกสมาคม (ห้องเย็น)
บจก.อินเตอร์เซีย
นางอมาพร  โคตระวีระ
081 626 4030
eaksakhon@gmail.com
7

อุปนายกสมาคม กิจกรรมพิเศษ / เหรัญญิก
บจก.นิ่มซี่เส็งห้องเย็น
นางปิยะนุช  สัมฤทธิ์
081 432 7822
piyanoot.s@nimtransport.com
8

เลขาธิการ / วิจัย-พัฒนา
บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์
นายณัฐภูมิ  เปาวรัตน์
081 496 9696
ktecha999@gmail.com
9

รองเลขาธิการ / วิจัย-พัฒนา
บจก.เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ
น.ส.ชุติพร  อธิเกียรติ
089 782 6905
achutiporn@gmail.com
10

วิจัย-พัฒนา /  ประชาสัมพันธ์
บจก.เอส เอส ที คลังสินค้า
นายปัญญา  ซุ่นทรัพย์
081 820 5861
panya@subsrithai.co.th
11

นายทะเบียน
บจก. ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส
นายไพศาลศิลป์  ไชยพิเดช
081 640 4400
paisalsilp.c@th.nyklogistics.com
12

รองนายทะเบียน

บจก.อ่างทองคลังสินค้า

นายขวัญชัย  จันทร์พงษ์
02 210 0879
dark-more@hotmail.com
13
สารสนเทศ
บจก. 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ
น.ส.จุฑารัตน์  จรัสภิญโญวงศ์
086 488 3695
jutarat@wongjorn.com
14

สารสนเทศ
15

ปฏิคม
บจก.พศภพ 999
นายกิตติชัย  เตชะวสัญญู
081 496 9696
ktecha999@gmail.com
16

ประชาสัมพันธ์
บจก.ซีทีไอ คลังสินค้า
นายสุกราน  รักพ่วง
087 062 5266
sugran.r@cti.co.th
17

ประชาสัมพันธ์
หจก.คิงส์แครอท
นายกิตติวุฒิ  พัชรเศรณี
081 988 2083
pv_osk117@hotmail.com
18

ประชาสัมพันธ์
บจก.ปิติฟู้ดส์วังน้อย
นางอภิรดี  ศรีวัฒนา
081 852 5583
apiradee36@gmail.com
19

ประชาสัมพันธ์
บจก.บางกอกซีฟู้ด
นายชัยพร ครรชิตาวรกุล
034 834 452
poon@bangkokseafood.co.th
20

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายสิทธิชัย  วชิรพรพงศา
085 258 5582
sitthichai6828@hotmail.com
21

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายธนยศ  เถกิงเกียรติ
081 925 5461
peekoh172@hotmail.com
22

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

น.ส.สุจิตรา  หาญบัญชากิจ
081 874 6627
h.suchittra@hotmail.com