กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

** คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-   กฎระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1   US Bonded Warehousing

2   กฎระเบียบและข้อบังคับ

3   ประกาศกรมการค้าภายใน

-   ตลาดสินค้าเกษตร

1   แบบคำขอรับการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรประเภทของตลาดกลาง

-   S&S 2010-RDC MM Warehouse Policy

-   Building Warehousing Competitiveness  "Adopt the Best”

-   UKWA standards 604

-   WarehouseCourtyardPolicy

-   คำขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.4)

-   คำขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.5)

-   คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือขอนุญาตประกอบการค้าข้าว (แบบ คข.2)

-   คำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทประกอบกิจการคลังสินค้า (แบบ ค.ส.1)

-   คำขอรับความเห็นชอบในการประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.1)

-   คำขอรับความเห็นชอบในการประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย.1)

-   คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (แบบ ค.ส.4)

-   คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.4)

-   คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย.4)

-   คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (รูปพนมมือ)

-   คำขออนุญาตต่ออายุหนังสืออนุญาต (แบบ ค.ข.3)

-   คำขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า (แบบ ค.ส.2)

-   คำขออนุญาตประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.2)

-   คำขออนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย.2)

-   คำขออนุญาตมีสาขา (แบบ ค.ส.5)

-   คำขออนุญาตให้เช่าคลังสินค้าบางส่วน

-   ตัวอย่างข้อบังคับของบริษัทผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า

-   แบบขอเลิกประกอบกิจการคลังสินค้า

-   แบบแจ้งมีกิจการไซโลสาขา (แบบ ซ.ล.5)

-   แบบแจ้งมีกิจการห้องเย็นสาขา (แบบ ห.ย.5)

-   แบบประวัติและคุณวุฒิของกรรมการ

-   แบบประวัติและคุณวุฒิของผู้สอบบัญชี

-   แบบรายงานชนิดและปริมาณสินค้าฯ (แบบ ค.ส.6)

-   แบบรายงานประจำปีแสดงฐานะทางการเงินและกิจการของบริษัทคลังสินค้า (แบบ ค.ส.7)

-   แบบรายงานประจำปีแสดงฐานะทางการเงินและฐานะกิจการ

-   ประกาศกรม_เรื่อง_คุณสมบัติของหน่วยรับรอง

-   ประกาศกระทรวงพาณิชย์_ควบคุมกิจการคลังสินค้า

-   ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

-   มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น

-   มาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ในที่อับอาการ

-   ระเบียบกรมเกี่ยวกับมาตรฐาน

-   รายงานการค้าข้าว (แบบ ค.ข.12)

-   สรุป เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า

-   หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม