การดำเนินการและกิจกรรมของสมาคม

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ในแต่ละยุทธศาสตร์ สมาคมได้มีการดำเนินการและกำลังดำเนินการดังนี้

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

  • การจัดระบบเพื่อการใช้ประโยชน์ประทวนสินค้า 
ส.ค. 2552  : คณะกรรมการจัดระบบเพื่อการใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า

  ประธาน   : อธิบดีกรมการค้าภายใน รองประธาน : นายกสมาคม ฯ

ต.ค.  2553 : คณะทำงานการจัดระบบเพื่อการใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า

  ประธาน   : ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาด รองประธาน : นายกสมาคมฯ

พ.ย. 2553  : ศูนย์ข้อมูล ระบบปรเมินราคา โครงการนำร่อง 

  • มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
2553 : จัดทำมาตรฐาน อบรมและตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน 30 ราย ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องมาตรฐานคลัง

สินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น (22/9/53)

2554 : ทบทวนมาตรฐาน อบรมและตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน 30 ราย

2555 : อบรมและตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน 30 ราย

  • ร่าง พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น
2552 : ครม. ในการประชุม 3/3/52 ให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนร่าง พรบ. คลังสินค้าฯ ตามข้อเสนอของภาคเอกชน สมาคม

ได้พิจารณาทำความเห็นต่อร่าง พรบ. คลังสินค้า ฯ

2553 : กรมการค้าภายใน คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และ สมาคมฯได้ประชุมหารือและได้ข้อสรุปในการปรับปรุง

กรมการค้าภายในจัดทำร่าง พรบ. ฉบับปรับปรุงใหม่เสร็จ

2554 : ร่าง พรบ. รอกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเสนอ ครม.

  • การรวมกันซื้อ
2552-54 : ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดข้อมูลจากสมาชิก และจำนวนสมาชิกยังมีจำนวนไม่มาก

ตัวอย่างสิ่งที่เป็นไปได้ในการซื้อร่วม

- อุปกรณ์จัดเก็บสินค้า

- รถโฟร์คลิฟท์

-ประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน
  • การฝึกอบรม
2552 : การใช้ประโยชน์ของใบประทวนการประหยัดพลังงาน

2553 : ความรับผิดชอบของคลังสินค้า ความรู้ในการประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน

2554 : การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC ความรู้ในการประกันภัยสำหรับผู้บริหาร