วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสมาคม

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

สมาคมได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้เป็นองค์กรหลักที่ช่วยส่งเสริม พัฒนา และกำหนดทิศทางของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และความสะดวกรวดเร็ว


พันธกิจ

สมาคมมีแนวทางในการขับเคลื่อนที่สำคัญ3 ประการดังนี้

·  เป็นผู้แทนของผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรเอกชนอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมธุรกิจ

·  ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้ยกระดับคุณภาพและความสามารถในการแข่งขัน

· เป็นศูนย์ข้อมูลและสถิติที่สำคัญของธุรกิจรวมทั้งเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ยุทธศาสตร์

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด สมาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

·  ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพของการให้บริการ

·  ยุทธศาสตร์ที่ 2: การใช้ประโยชน์ประทวนสินค้า

·  ยุทธศาสตร์ที่3: การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน