ประวัติความเป็นมาของสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560       ลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู้ประกอบการที่ให้บริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะทั่วประเทศที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวนทั้งหมด ๒๒๔ ราย ประกอบด้วย คลังสินค้า ๕๘ ราย ไซโล ๒๓ ราย และห้องเย็น ๑๔๓ ราย       

       ถึงแม้ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะได้มีมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมายังขาดการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ

       ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีผู้ประกอบการ ๕ ราย ประกอบด้วย  
       ๑. ดร. สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม จากบริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด
 


 
       ๒. นางปิยะนุช สัมฤทธิ์ จากบริษัท นิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัด

 
 
 
 
       ๓. นายกิตติชัย เตชะวสัญญู จากบริษัท พศภพ 999 จำกัด

 
 
 


       ๔. นายสุเทพ วิโรจน์ไพสิฐ จากบริษัท ตงฮั้ว บัวใหญ่ (1994) จำกัด
 
 
 

 
       ๕. นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา จากบริษัท ซีทีไอ คลังสินค้า จำกัด
 
 
      ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ขึ้น โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า     ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจัดตั้งสมาคมนี้ได้รับสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมการค้าภายใน
 
       มาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ รวมทั้งยกระดับคุณภาพในการให้บริการปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกทั้งสิ้น ๔๗ ราย และสมาคมดำเนินงานโดยคณะกรรมการสมาคมที่ได้รับเลือกจากสมาชิกจำนวน ๑๕ ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 
สำนักงานของสมาคม
เลขที่ ๒๕/๑  หมู่ที่ ๘  ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๗๐               
25/1  M.8, Boromarajonani Rd., Sala Thammasop, Thawi Wattana, Bangkok. 10170 
โทรศัพท์ ๖๖๘-๒๔๙๒-๘๕๖๘ โทรสาร ๖๖๒-๖๗๑-๓๖๒๑ 
 
Website : www.wscba.net